FAQs Complain Problems

पुर्जामा घर जनाउने सिफारिश र पुर्जा हराएको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
सिफारिश दस्तुर गापाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकताको फोटोकपी
लालपूर्जाको फोटोकपी
स्थायी नक्सापासको इजाजत पत्रको फोटोकपी

जन प्रतिनिधि