FAQs Complain Problems

वडा नं. १

वडा नं जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरी संख्या जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
२३.४९  ४.४९ ५४० २,४२७ १००२ १४२५ १०३.३२

 

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा खुला सदस्य

वडा खुला सदस्य

महिला सदस्य

दलित महिला सदस्य