FAQs Complain Problems

वडा नं. १

वडा नं जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरी संख्या जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
२३.४९  ४.४९ ५४० २,४२७ १००२ १४२५ १०३.३२