FAQs Complain Problems

वडा कार्यालयहरु

Designation:
Phone Number:
Image:
Body:

 

वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
५८.११ ५.९३ ५५६ ३,२९८ १,६०५ १,६९३ ५६.७५

 

Designation:
Phone Number:
Image:
Body:
वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
३६.३९ ५.६३ ६१० ३,४३६ १,६३४ १,८०२ ९४.४२

 

Designation:
Phone Number:
Image:
Body:
वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
२६.९३ ५.१३ ५७४ २,९४३ १,२९२ १,६५१ १०९.२८

 

Designation:
Phone Number:
Image:
Body:
वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
२७ ५.७३ ५४२ ३,१०८ १,३९९ १,७०९ ११५.११

 

Designation:
Phone Number:
Image:
Body:
वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
२८.४२ ४.८१ ७०४ ३,३८३ १,४६८ १,९१५ ११९.०४

 

Designation:
Phone Number:
Image:
Body:
वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
२८.७३ ४.६० ७६९ ३,५३६ १५०७ २०२९ १२३.०८

 

Designation:
Phone Number:
Image:
Body:
वडा नं जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
१८.०७ ४.८६ ४३५ २,११४ ९७२ ११४२ ११६.९९

 

Designation:
Phone Number:
Image:
Body:
वडा नं जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरी संख्या जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
२३.४९  ४.४९ ५४० २,४२७ १००२ १४२५ १०३.३२