FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ३

वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
२८.७३ ४.६० ७६९ ३,५३६ १५०७ २०२९ १२३.०८