FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ७

वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
३६.३९ ५.६३ ६१० ३,४३६ १,६३४ १,८०२ ९४.४२

 

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा खुला सदस्य

वडा खुला सदस्य

महिला सदस्य

दलित महिला सदस्य