FAQs Complain Problems

वडा नं. २

वडा नं जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
१८.०७ ४.८६ ४३५ २,११४ ९७२ ११४२ ११६.९९