FAQs Complain Problems

वडा नं. ५

वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल औषत घरधुरीआकार जम्मा घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला जनघनत्त्व
२७ ५.७३ ५४२ ३,१०८ १,३९९ १,७०९ ११५.११