FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक छनोट सम्बन्धी सूचना

विषयः- कृषक छनोट गरिएको सम्बन्धमा ।

 

श्री वडा कार्यालय सबै ।

 

    प्रस्तुत विषयमा बंगलाचुली गाउँपालिकाको मिति 2077/02/20 गतेको पत्रानुसार यस गाउँपालिका अन्तर्गत १-८ वडाबाट प्राप्त भएका सिफारिसमा मिति 2077/03/13 गतेको बैठकको निर्णयानुसार कोभिड-19 कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक तरकारी प्रबर्द्धन कार्यक्रम र कृषि विकास प्रोत्साहन  कार्यक्रमका लागि तपसिल बमोजिमका कृषकहरु छनोट भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै यो पत्र तहाँ वडा स्थित सूचना पाटिमा टाँस गरी सो को जानकारी यस कार्यालयका कृषि शाखा प्रमुख दानसिङ्ग रोकायालार्इ जानकारी गराउनुहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि