FAQs Complain Problems

नाम संशोधन सिफारिश

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
सिफारिश दस्तुर रु. १००/–
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन, निवेदकको ने.ना.प्र.प.,शेष पछिको वकस पत्र, मृत्यू दर्ता, नाता प्रमाणित, ज.ध.प्र.पु.।

जन प्रतिनिधि