FAQs Complain Problems

सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ताको सूचना

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्धारा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना (SSSPCR) कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने सेवा केन्द्रमा रही कामकाज गर्न यस गाउँपालिकाका तपसिल बमोजिमका उम्मेदवारहरु एम.आर्इ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको संक्षिप्त सूची (Short List) मा पर्न सफल भएकोले देहाय बमोजिमको मिति र समयमा सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता हुने व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तपसिल

एम.आर्इ.एस. अपरेटरको संक्षिप्त सूचीः

क्र.सं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम

बाबुको नाम

सिप परिक्षण

अन्तरवार्ता

कै.

56933

कमल कवर मगर

डोमाकान्त कवर मगर

 

2076/07/14 गते बिहिबार ११ बजे

 

2076/07/14 गते बिहिबार २ बजे

 

22431

गणेश के.सी.

मन वहादुर खत्री

 

52792

पुरन सोती मगर

तिल वहादुर सोती मगर

 

61486

विष्णी महरा

गिर वहादुर मगरा

 

क्र.सं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम

बाबुको नाम

अन्तरवार्ता

कै.

35224

कमल कवर मगर

डोमाकान्त कवर मगर

 

 

 

 

2076/07/1५ गते शुक्रवार २ बजे

 

54870

पूर्ण वहादुर सारुमगर

होम वहादुर सारुमगर

 

42305

पुरन सोती मगर

तिल वहादुर सोती मगर

 

44097

यमलाल डाँगी

नम वहादुर डाँगी

 

63034

लिला पोख्रेल

कृष्ण प्रसाद पोख्रेल

 

6

38956

सरस्वता परियार

केशब राज दमार्इ

 

फिल्ड सहायकको संक्षिप्त सूचीः

 

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि